تلویزیون

سریال خداداد از شبکه دو سیما
خود خواسته
بچه مهندس
گاندو
نفوذ

VFX: Visual Effect
MGD: Motion Graphics Design
آثار هنری تلویزیونی مهیار اردکانی عبارت اند از :

سالشبکهنام برنامهعنوان سمتکارگردان
تهیه کننده
LINKS
1400
1401
2 سیما “خداداد”
سریال (13)
جلوه های ویژه بصری و تیتراژ ک: علی غفاری
ت: سعید سعدی
1400 1 سیما “خود خواسته”
سریال (30)
جلوه های ویژه بصری ک:علیرضا بذرافشان
ت:سعید سالارزهی
و امیر حسین طالبی کاشانی
13992سیما“بچه مهندس 3”
سریال (36)
تیتراژ ک: علی غفاری
ت: سعید سعدی
wiki
13983 سیما“گاندو”
سریال (30)
جلوه های ویژه بصری ک: جواد افشار
ت: مجتبی امینی
13965 سیما“همام کیش”
برنامه تلویزیونی (50)
Music Video Editک: پویا نفیسی
ت: علیرضا یوسفی
13952 سیما“شیدایی”
برنامه تلویزیونی (10)
MGDک: زهره جهانی
ت: محمد نبهان
1395 5 سیما HDویدیو مپ
“باغ رمضان”
برنامه تلویزیونی(3)
MGD for
Video Mapping
ک: امیر سالاری
ت: محمد سلوکی
1395سلامت“ضربان”
برنامه تلویزیونی (40)
MGD & Directingت: محسن پورهاجریان
1394 1 سیماتیتراژ “قاصدک”
برنامه تلویزیونی
MGD & Compositeک: وحید حسینی
ت: شاهرخ معزی
1394 1 سیما“قرار بی قراران”
برنامه تلویزیونی (20)
MGD & Composite ک: شاهرخ معزی
ت: وحید حسینی
1394 1 سیما“دستپخت”
مسابقه تلویزیونی (100)
MGD & Composite ک: وحید حسینی
ت: شاهرخ معزی
LM
13912 سیماتیتراژ
“بچه ها بیاید تماشا”
برنامه تلویزیونی
MGD ک: منصور بنی هاشمی
ت: سوسن کرامتی
13902 سیما موزیک ویدیو های
“عمو مهربان”
برنامه تلویزیونی (7)
MGD & Composite ک: منصور بنی هاشمی
ت: سوسن کرامتی
1390 2 سیماIran ABU
ورکشاپ و برنامه تلویزیونی (5)
Kids Supervisor
& MGD & Edit
ک: منصور بنی هاشمی
ت: نگار استخر
1390 2 سیماموزیک ویدیو های
“تابستان شاد”
سریال (10)
MGD & Composite & Video Edit ک: منصور بنی هاشمی
ت: نگار استخر
ت: سوسن کرامتی
1389 آموزش “به تماشا سوگند و به آغاز کلام”
مسابقه تلویزیونی
MGD ت: مقصود نعیم ذاکری
1389جام جمتیتراژ
“اگه گفتی !”
برنامه تلویزیونی
MGD & Composite ت: علی خلیلی
13885 سیما“ذهن برتر”
فیلم
VFX-Composite ت: بهروز مفید
1388قزوین“قصه های شیرین”
سریال(27)
Animation & Compositeک: شیوا درویش
ت: نگار استخر
1388 3 سیما“با اجازه بزرگتر ها”
سریال(30)
Color Correctک: آرش تیمورنژاد
ت: پیشنماز زاده
13882 سیما“قلقلی در سرزمین قلک ها”
سریال(30)
MGDک: زهره جهانی
ت: سوسن کرامتی
13873 سیما“سینما جوان”
برنامه تلویزیونی (45)
MGD & Video Editت: حسین مدحت