آموزش

تدریس مهیار اردکانی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 1401
عکس یادگاری با دانشجویان نیمسال دوم سال 1401 دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38
(دروس مدلسازی سه بعدی و انیمیشن سه بعدی و کارگردانی انیمیشن)

تدریس مهیار اردکانی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 1402
عکس یادگاری با دانشجویان نیمسال اول سال 1402 دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 38
(دروس مدلسازی سه بعدی و انیمیشن سه بعدی)